การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 16


30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

STI DRIVING BCG ECONOMY FOR SUSTAINABILITY