อบรมหลักสูตร “ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว” ผ่านระบบออนไลน์


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียจัดอบรมหลักสูตร “ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว” ผ่านระบบออนไลน์
รอบที่ 1 : วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 084-377-1204
E-mail: wassana.sua@mahidol.eduรูปภาพจาก https://www.facebook.com/Rilca.Mahidol/