แบบสำรวจข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลที่เคยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ Career Support Services

📌ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 – 2564 ร่วมทำแบบสำรวจข้อมูลการได้งานทำ
.
แบบสำรวจนี้หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เคยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ Career Support Services ประกอบด้วย
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิดีโอแนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า
2. การใช้งาน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านอาชีพ บนเว็บไซต์ careers.mahidol.ac.th
3. การค้นหางาน สมัครงาน/ฝึกงาน ผ่านระบบ Job search
4. การใช้งานระบบค้นหาตัวตน สำรวจอาชีพ ผ่านระบบ wespace.mahidol.ac.th
5. การเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล MU Career Advancement Program (MUCAP)
6. การเข้าร่วมกิจกรรม Job Fair ที่จัดขึ้นโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
7. การเข้าร่วมกิจกรรม ทักษะด้านอาชีพ ที่จัดขึ้นโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
8. การใช้บริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพกับเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา
เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานโครงการ Career Support Services ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
.
ช่องทางการทำแบบสอบถาม Scan QR Code หรือ https://bit.ly/MUWorkstatus
.
ผู้ประสานงาน
นางสาวปรีญานุช มากวัฒนสุข
โทร. 02-8494524
Email: mahidolcareers@mahidol.ac.th