ผู้ฝึกสอนทางด้านประสบการณ์ของลูกค้า


ผู้ฝึกสอนทางด้านประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience Thailand Trainer) ทำหน้าที่ในการฝึกอบรมวิธีการสื่อสารและการตอบปัญหาต่างๆกับลูกค้าให้พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีหน้าที่รับสายทางโทรศัพท์ ตอบการสนทนาสด (live chat) หรือ Email รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานใหม่ให้รู้จักผลิตภัณฑ์ทุกอย่างในบริษัทและฝึกอบรมหรือให้ข้อมูลใหม่ๆแก่พนักงานเก่า เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท เป็นต้นรวมถึงการทำสื่อการสอนออนไลน์สำหรับอบรมพนักงาน และการเข้าประชุมกับภูมิภาคต่างๆขององค์กรเพื่ออับเดตข้อมูลต่าง ๆ ตลอดเวลา

การเตรียมตัวสู่การประกอบอาชีพ

การเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ฝึกสอนทางด้านประสบการณ์ของลูกค้า จะต้องเตรียมตัวในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– เนื่องจากการสมัครงานในอาชีพนี้ส่วนใหญ่เน้นการสัมภาษณ์ ผู้สมัครงานต้องมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ชัดเจนตรงประเด็น
– การทำ Résumé ให้เน้นที่จุดเด่นของตนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เสริมด้วยประสบการณ์การทำงานหรือการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
– เนื่องจากเป็นตำแหน่งงานที่ต้องสื่อสารกับภูมิภาคต่างๆขององค์กร การใช้ภาษาอังกฤษควรอยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

ทักษะและประสบการณ์

– ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
– ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
– ทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะการพูดและการทำสื่อ

การเรียนต่อ

หากต้องการความก้าวหน้าทางสายอาชีพสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเติบโตเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารโดยการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เช่น ปริญญาโทการจัดการ หลักสูตรไทย สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร จากมหาวิทยาลัยมหิดล (https://www.cm.mahidol.ac.th/cmmu/index.php/programs/thai-program/ho)

แหล่งข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายนอก

คลิปวิดีโอที่แนะนำ


แนะนำอาชีพจากศิษย์เก่า: Customer Experience Thailand Trainer
https://careers.mahidol.ac.th/ep5-customer-experience-thailand-trainer/

รายการอ้างอิง

We Mahidol. (2021, July 6). Customer Experience Thailand Trainer [Video file]. Video posted to
https://careers.mahidol.ac.th/ep5-customer-experience-thailand-trainer/

อื่น ๆ