ENVI TALK #3 “เทรนด์เพื่อความยั่งยืนในอนาคต แนวคิดการสร้างแบรนด์ และโอกาสทางการตลาด”


ENVI TALK #3 ในหัวข้อ “เทรนด์เพื่อความยั่งยืนในอนาคต แนวคิดการสร้างแบรนด์ และโอกาสทางการตลาด”

มา upskills ไปด้วยกัน…
• แนวทาง/แนวคิดการสร้างแบรนด์
• โอกาสทางการตลาด/แผนธุรกิจ
• เทรนด์เพื่อความยั่งยืนในอนาคต
• พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
• สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน


ถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา 
อาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

📍ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ Cisco WebEx

💻ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/envitalk3 

หรือแสกน QR Code ตามภาพ
(น้องๆ นักศึกษาจะได้รับ link และหมายเลขห้องเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง email ที่ได้ลงทะเบียนไว้)


สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 ธันวาคม (จำนวนจำกัด)

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนรับชั่วโมง AT = 3 ชม.
– Environmental Literacy จำนวน 2 ชั่วโมง 
– Financial Literacy จำนวน 1 ชั่วโมง
**กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล**


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พี่ฝ้าย พี่อะตอม พี่ทิพย์ กองกิจการนักศึกษา 02-849-4524/4514/4515