10 ทักษะสำคัญแห่งอนาคต จาก World Economic Forum 2021


10 ทักษะสำคัญแห่งอนาคต จาก World Economic Forum 2021
เพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมกับ “โลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง”

· ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Resilience and adaptability)
· ทักษะการใช้เทคโนโลยี / ความคล่องแคล่วด้านดิจิทัล (Technology skills / Digital fluency)
· ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างทีมจากระยะไกล (Communication across remote or distributed teams)
· ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence)
· ทักษะการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน (Cross-functional collaboration)
· ทักษะการเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง (Leading through change)
· ทักษะการบริการจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change management)
· ทักษะการรับมือกับความเครียด / การมีสติใส่ใจ (Dealing with stress / being more mindful)
· ทักษะการบริหารจัดการเวลา (Time management)
· ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

👉 เตรียมพร้อมทักษะแห่งอนาคตได้แล้ววันนี้ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ Mahidol University x LinkedIn Learning