The fastest growing skills among founder and owner

ตามรายงานจากระบบ Talent Insights ของเว็บไซต์ LinkedIn เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เน้นด้านเครือข่ายธุรกิจและวิชาชีพ พบว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของกิจการจำนวน 1,080 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.76 เมื่อเทียบกับจำนวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม) งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และบริการด้านอาชีพขอนำเสนอ 10 ทักษะแห่งปี 2023 ที่กำลังมาแรงในหมู่ศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของกิจการ เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาและศิษย์เก่าใช้ในการ Upskills Reskills ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ: การเติบโตของทักษะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนศิษย์เก่าที่มีทักษะดังกล่าวในปี 2022 เปรียบเทียบกับปี 2023 (ช่วงเวลาเดียวกัน)

(อ้างอิงจาก LinkedIn Talent Insights ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)

(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 82) (มี 613 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สำคัญต่อการเป็นเจ้าของกิจการเพราะในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้ประกอบกิจการที่มีความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งอาจไปไม่รอด การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันสามารถทำให้ธุรกิจนั้นเข้าถึงตลาดได้ตรงตามความต้องการ นำไปสู่การตัดสินใจในด้านการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้น ส่งผลให้กิจการสามารถเจริญก้าวหน้าได้ โดยทักษะที่เกี่ยวข้องกับ B2B ประกอบด้วย การเจรจาต่อรอง การจูงใจ การขาย ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เป็นต้น สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Develop your commercial skills by Chris Croft
2) Your current level by Chris Croft


(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 73) (มี 82 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ความยั่งยืนเป็นหนึ่งปัจจัยที่เจ้าของกิจการในปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การเข้าใจว่าความยั่งยืนส่งผลต่อกิจการของตนเองได้อย่างไรจะช่วยเพิ่มผลกำไรหรือลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้ ตัวอย่างการใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในการประกอบกิจการ เช่น การมีมาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการประกอบกิจการจะสามารถส่งเสริมชื่อเสียงให้แบรนด์ของธุรกิจท่านได้ เป็นต้น สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Sustainability Strategies by David Bennell
2) Microsoft Cloud for Sustainability: ESG and the Future of Business by Fawad A. Qureshi


(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 68) (มี 1,359 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

เจ้าของกิจการที่มีทักษะนี้จะดำเนินธุรกิจด้วยความยืดหยุ่น ความร่วมมือ และความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้สนับสนุนโดยเฉพาะ ทำให้ธุรกิจของตนสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของลูกค้าได้ เช่น การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการได้อย่างรวดเร็วตามข้อเสนอแนะของลูกค้า เป็นต้น สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Agile Development Practices by Harrison Ferrone
2) Digital Transformation by Peter High


(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 56) (มี 40 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้มีความสำคัญต่อเจ้าของกิจการในอุตสาหกรรมบริการซึ่งครอบคลุม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคารและธุรกิจท่องเที่ยว เจ้าของกิจการที่มีทักษะนี้จะสามารถบริหารสินค้าคงคลังได้ดี มีการพิจารณากักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคและกำหนดปริมาณที่ควรเก็บไว้ในคลังได้ มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดเศรษฐกิจถดถอย มีความสามารถในการขยายกิจการเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มที่ใหญ่ขึ้น รวมถึงมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) New revenue ideas for food and beverage businesses by Jay Clouse
2) Inventory Management Foundations by Steven Brown


(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 54) (มี 2 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นจากการปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินกิจการได้ตรงจุด เกิดเครือข่ายโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการสินค้าคงคลังที่ดี มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ธุรกิจมีต้นทุนที่ลดลงมีผลผลิตมากขึ้นและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Know your operations by Mike Figliuolo
2) Preparing for the journey by Whitney Johnson


(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 53) (มี 844 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการประกันภัย ทำให้รู้ว่าบริษัทประกันภัยย้ายความเสี่ยงจากบุคคลมารวมกันที่บริษัทได้อย่างไร การเข้าใจโครงสร้างของการประกันภัยจะทำให้เจ้าของกิจการสามารถเลือกกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมต่อธุรกิจของตนเองได้ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Insurance companies by Jim Stice & Earl Kay Stice
2) Types of insurance policies by WealthFit


(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 52) (มี 317 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถค้นหากิจกรรมหรืองานที่ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย การวิเคราะห์ทางธุรกิจโดยอาศัยเทคนิคในการกำหนดเป้าหมายที่ถูกต้องเพื่อการวิเคราะห์และนำผลลัพธ์มาปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะนี้ยังสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ตลาดเพื่อการแข่งขันกันทางธุรกิจ ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งตลอดจนสามารถระบุข้อได้เปรียบของธุรกิจท่านเอง รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กรของท่านได้ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) What is a competitive market analysis? by Deirdre Breakenridge
2) Business Analysis Foundations: Business Process Modeling by Haydn Thomas


(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 45) (มี 2,772 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าได้ การใช้ทักษะ CRM ที่เหมาะสมอาจใช้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นสื่อในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเทคโนโลยีนั้นจะต้องช่วยให้ธุรกิจของท่านเข้าถึงข้อมูลด้านความสนใจ ความต้องการ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ติดตามได้ และสามารถใช้เพื่อปรับปรุงรูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของธุรกิจท่านได้ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Redefine customer value by Haiyan Wang & Anil K. Gupta
2) Innovation and value by Stefan Michel


(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 44) (มี 98 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สามารถช่วยให้เจ้าของกิจการหาเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจได้ ผู้ที่มีทักษะการระดมทุนจะต้องสามารถค้นหาแหล่งเงินทุนหรือผู้ให้ทุนที่มีศักยภาพได้ รู้จักการสร้างแคมเปญระดมทุน และการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ให้ทุนได้ ผู้ที่มีทักษะนี้จะสามารถสื่อสารภารกิจและเป้าหมายขององค์กรไปถึงแหล่งทุนหรือผู้ให้ทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และโอกาสการได้รับทุนกลับมายังองค์กร สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Get Funded to Grow Your Business by Madecraft & Promise Phelon
2) Pitching to Investors by Jana Lee


(ทักษะนี้มีการเติบโตร้อยละ 43) (มี 809 ตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะนี้)

ทักษะนี้สามารถช่วยให้ผู้เจ้าของกิจการสามารถดำเนินธุรกิจที่มีชอบเขตการดำเนินงานที่หลากหลายได้ รวมถึงการเป็นผู้นำในทีมที่ประกอบด้วยบุคลากรหรือส่วนงานที่แตกต่างกัน ผู้ที่มีทักษะการเป็นผู้นำในทีมข้ามสายงานที่ดีจะต้องมีทักษะการสื่อสารในระดับดี มีความสามารถในการสร้างความไว้วางใจ สามารถโน้มน้าวให้บุคลากรทำงานร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ และที่สำคัญคือการจัดการความขัดแย้งหรือความเห็นที่ไม่ลงรอยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดองค์กรที่มีเป้าหมายชัดเจน บุคลากรมีเป้าหมายร่วมกัน และมีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการพัฒนาทักษะในด้านนี้ ในเบื้องต้นสามารถเรียนรู้ได้ฟรีจาก LinkedIn Learning (มีบทบรรยายภาษาไทย) ในคอร์สเรียนที่แนะนำ ดังนี้

1) Think like an owner by Kim Kaupe
2) Managing the dual role by Madecraft & Eric Zackrison, Ph.D.


สำหรับ นักศึกษา และ ศิษย์เก่า ที่ต้องการพัฒนาทักษะเหล่านี้ สามารถเรียนรู้ได้ฟรี !! จาก LinkedIn Learning