Entrepreneur

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถติดต่อเราเพื่อประกาศรับสมัครงาน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะสำหรับการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

หากท่านประสงค์ประกาศรับสมัครงานโปรดส่งข้อมูลมาที่ 
mahidolalumni@mahidol.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526