Entrepreneur

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถติดต่อเราเพื่อประกาศรับสมัครงาน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะสำหรับการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล

หากท่านประสงค์ประกาศรับสมัครงานโปรดส่งข้อมูลมาที่ 
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidolcareers@mahidol.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4526