Card image

ณ สมดุลย์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม

แพทย์แผนไทย

null: null, null


ตำแหน่งงาน

การแพทย์: แพทย์แผนไทย

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน: งานประจำ (ยินดีรับคนพิการ)

จำนวนที่รับ:  2 ตำแหน่ง

เงินเดือน(บาท): -

เวลาทำงาน: -

สถานที่ปฏิบัติงาน: 194/9 ซ.พชรเกษม16 แยกอำนวยสุข 2 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600

หน้าที่รับผิดชอบ

- ให้การตรวจรักษาปรับสมดุลธาตุ เฉพาะบุคคลแบบองค์รวม

- ให้คำปรึกษา และจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนาสมดุลชีวิตองค์รวม

*มีทีมช่วยกันทำงานแบบมีส่วนร่วม ผู้สมัครเลือกทำในส่วนที่ชอบและถนัด หากทำได้หลายส่วนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

- มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดี ใส่ใจส่วนรวม เปิดใจ และมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่

- ตรวจสมดุลธาตุเฉพาะบุคคลได้ เช่น สัมภาษณ์ผู้ป่วย, ตรวจชีพจร, ตรวจสมดุลธาตุทางกาย และใจ

- ออกแบบและรักษาปรับสมดุลได้ เช่น กดจุดรักษา, จ่ายยาสมุนไพรตำรับ, การรักษาบูรณาการ

- ให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลแบบองค์รวมได้

- เป็นแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือบุคคลากรทางการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพ)

- ไม่จำกัดเพศและอายุ

*หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

**สำหรับผู้มีประสบการณ์น้อย มีทีมช่วยสอน และให้โอกาสเรียนรู้ฝึกฝนได้ในการปฏฺิบัติงานจริง

สวัสดิการ

 มีสวัสดิการด้วยกระบวนการรักษา ปรับสมดุลเฉพาะบุคคลแบบองค์รวม สนับสนุนโดย ณ สมดุลย์ฯ เช่น

1.ยาตำรับปรับสมดุลเฉพาะบุคคล

2.กดจุดรักษาปรับสมดุล

3.โค้ชสมดุลชีวิตองค์รวม

4.เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ทั้งภายใน และนอกองค์กร

อื่น ๆ

NULL

ข้อมูลติดต่อ

คุณ NULL

ติดต่อ: 061-965-5659 อีเมลล์: NULL

ประกาศ ณ วันที่ 4/29/2021 8:59:47 AM/ แก้ไขล่าสุด 5/6/2021 1:24:44 PM


สมัครงาน บันทึกงาน Back to List