Card image

มหาวิทยาลัยมหิดล

พยาบาล

นครปฐม: พุทธมณฑล, ศาลายา


ตำแหน่งงาน

การแพทย์: พยาบาล

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน: งานประจำ

สังกัด: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัคร :30 พฤษภาคม 2565 - 17 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อ :28 มิถุนายน 2565

หน้าที่รับผิดชอบ

1.ด้านการปฏิบัติการ

1.1 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

1.2 คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา

1.3 ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 บันทึก รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยสุขสบายและมีประสิทธิภาพ

1.5 ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพนักศึกษาและผู้รับบริการทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของนักศึกษาและผู้รับบริการ

2. ด้านการวางแผน

- วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

-ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

คุณสมบัติ

1. เพศ หญิง/ชาย (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)

2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

3. กรณีผ่านการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเมตตา รักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีบุคลิกภาพที่ดี

5. สามารถทำงานเป็นกะ หรืออยู่เวรตามที่หน่วยงานกำหนดได้

6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

7. หากมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่สูบบุหรี่ และติดยาเสพติดให้โทษ

9. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ

TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ

TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน หรือ

TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ

TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ

MU - ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

สวัสดิการ

  • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ : ปริญญาตรี 20,090.- บาท
  • ประกันสังคม
  • ฯลฯ

ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ: 02-849-4508 วันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 5/31/2022 10:38:13 AM/ แก้ไขล่าสุด 5/31/2022 10:39:56 AM


สมัครงาน บันทึกงาน Back to List