Card image

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์

กรุงเทพมหานคร: เขต บางกอกน้อย, ศิริราช


ตำแหน่งงาน

การแพทย์: แพทย์

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน: งานประจำ

จำนวนที่รับ: 1 อัตรา

เงินเดือน(บาท): 20,090 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน: หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน้าที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สืบค้นข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมด้าน Clinical หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยของหน่วยงาน
๑.๒ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เผยแพร่ ผลงานวิจัยทางแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อพัฒนางานวิจัย และมีองค์ความรู้วิจัยทางการแพทย์ สาธารณสุข ที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
๑.๓ ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำให้การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาแพทย์ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
๑.๔ บริหารจัดการ และควบคุมดูแล พร้อมทั้งลงพื้นที่หรือชุมชนต่างๆ ร่วมกับทีมเก็บข้อมูล เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
๑.๕ ควบคุมดูแลให้คำปรึกษา ให้คำเสนอแนะ พร้อมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลข้อมูลทางสถิติจากโปรแกรมทางสถิต เช่น SPSS, STATA และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานโครงการวิจัยของหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ  เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้ามหายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๒.๒ วางแผนการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่หรือชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานของโครงการวิจัยอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ จัดประชุม หรือเข้าปรึกษาหารือ เพื่อชี้แจงหาแนวทางหรือร่วมวางแผน การดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับผู้บริหาร แพทย์ ทีมปฏิบัติงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการวิจัย
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโครงการวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับโครงการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษาแพทย์ ตลอดจนผู้ร่วมโครงการวิจัยได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
๔.๓ ผลักดันโครงการวิจัยที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายอันเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกคณะฯ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดในระดับประเทศ
๕. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 

สอบสัมภาษณ์ ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

คุณสมบัติ

อายุไม่เกิน

๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร

ประสบการณ์

หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะมาปฏิบัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

๑. ได้รับคุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรม จากแพทยสภา สาขาอายุรแพทย์/อายุรแพทย์ต่อยอด (Fellowship) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๒. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
๓. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

 

 

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 

IELTS(Academic Module)

คะแนนไม่ต่ำกว่า

 

TOEFL IBT

คะแนนไม่ต่ำกว่า

๒๙

 

TOEFL ITP

คะแนนไม่ต่ำกว่า

๓๙o

 

TOEFL CBT

คะแนนไม่ต่ำกว่า

o

 

TOEIC

คะแนนไม่ต่ำกว่า

oo

 

MU GRAD Test

คะแนนไม่ต่ำกว่า

๓๖

สวัสดิการ

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

 

๑. เงินเดือนตามคุณวุฒิ
๒. ค่าตอบแทนอื่นๆ ตามที่คณะกำหนด
๓. สิทธิสวัสดิการต่างๆตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อื่น ๆ

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

การสมัครและการยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ข้อมูลติดต่อ

ประกาศ ณ วันที่ 4/26/2022 3:53:36 PM/ แก้ไขล่าสุด


สมัครงาน บันทึกงาน Back to List