Card image

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นักบริหารความเสี่ยง

กรุงเทพมหานคร: เขต บางกอกน้อย, ศิริราช


ตำแหน่งงาน

การศึกษา/ วิชาการ: นักบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน: งานประจำ

จำนวนที่รับ: 3 อัตรา

เงินเดือน(บาท): 20,090 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน: งานบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน้าที่รับผิดชอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

๑. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) และด้านการควบคุมภายใน (Internal Control)
๒. จัดทำสื่อการให้ความรู้ ออกแบบหลักสูตร และจัดอบรมให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๓. วางระบบ ทบทวน กำหนดเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในพันธกิจด้านการศึกษา พันธกิจด้านการวิจัย และด้านระบบสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของคณะฯ
๕. วางระบบ กำหนดเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ในพันธกิจด้านการศึกษา พันธกิจด้านการวิจัย และด้านระบบสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
๖. ติดตาม รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รายงานการปฏิบัติตาแผนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำเล่มรายงานความเสี่ยงและผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
๗. จัดประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ได้แก่ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงโรงเรียนแพทย์ศิริราช คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและข้อร้องเรียนโรงเรียนแพทย์ศิริราช โดยมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลประกอบการนำเสนอจัดการประชุม ประสานงานและดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานการประชุม
๘. เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลในคณะกรรมการฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑o. ออกแบบและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการควบคุมภายในและด้านการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 

สอบข้อเขียน ความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ สถิติประยุกต์ การศึกษา การบริหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
๒. รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น
๓. อายุ ๒๕-๔o ปีนับถึงวันรับสมัคร
๔. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๕. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office / Power Point Presentation/ Excel และ Social Network
๖. มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
๗. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๘. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

 

 

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 

IELTS(Academic Module)

คะแนนไม่ต่ำกว่า

 

TOEFL IBT

คะแนนไม่ต่ำกว่า

๒๙

 

TOEFL ITP

คะแนนไม่ต่ำกว่า

๓๙o

 

TOEFL CBT

คะแนนไม่ต่ำกว่า

o

 

TOEIC

คะแนนไม่ต่ำกว่า

oo

 

MU GRAD Test

คะแนนไม่ต่ำกว่า

๓๖

สวัสดิการ

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

 

๑. เงินเดือน ๒o,o๙o บาท 
๒. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
๓. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๔. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
๕. การตรวจสุขภาพประจำปี
๖. ค่าทำงานล่วงเวลา
๗. ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน
๘. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
๙. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
๑o. รถรับ-ส่งบุคคลากร
๑๑. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
๑๒. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
๑๓. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๔. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
๑๕. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี ๑o วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
๑๖. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
๑๗. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
๑๘. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
๑๙. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
๒o. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

อื่น ๆ

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
           ๓.๕ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๖ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ 
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ข้อมูลติดต่อ

ประกาศ ณ วันที่ 4/26/2022 3:42:17 PM/ แก้ไขล่าสุด


สมัครงาน บันทึกงาน Back to List